fbpx

Tools

Facebook
Tools

Target vào đối tượng theo UID mà Facebook không cho phép

Thật đau đầu, nếu bạn phó mặc việc phân phối quảng cáo dựa vào Target theo hệ thống AI của Facebook cho phép bạn nhắm chọn vào đối tượng theo: vị trí, tuổi, giới tính, hành – sở – nhân,… Vì trong nhóm đối tượng này bạn chỉ có một khoảng phần trăm ít ỏi […]

Read More